Kosterní systém

Kosti jsou pevné, tvrdé orgány tvořıćı́ spolu schrupavkami a vazivem kosternı́ systém, který
tvořı́ oporu těla. Kosti jsou pohyblivě spojeny vazy a svaly, které zajišťujı́ aktivnı́ pohyb. Na
dospělé kostře je patrný sexuálnı́ dimorÂismus (předevšıḿ lebka a pánev)

Kostra se dělí na dvě části:

1) Osový (axiální) skelet – páteř (columna vertebralis) a lebka (cranium) – Na hrudnı́ část je připojena kostra hrudnı́ku

2) Kostra končetin (ossamembri)

Kost

Kost je mineralizovaná a dobře vaskularizovaná pojivová tkáň. Je tvořena třemi typy buněk a mezibuněčnou  hmotou (složka organická a anorganická). V průběhu života docházı́ k jejı́ neustálé přestavbě.

Povrch kosti je kryt vazivovým obalem (okostice, periost). Kostnı́ matrix (mezibuněčná hmota) je uspořádána do lamel. Lamely ležı́ ve vrstvách a osteocyty jsou uloženy mezi lamelami.

Lamelárnı́ kostnı́ tkáň se vyskytuje ve dvou formách a to jako kompakta (hutná kost) a spongióza (trámčitá kost). Kompakta se vyskytuje na povrchu kosti a spongióza uvnitř. Podı́l obou složek se lišı́ u kostı́ různých typů. Diafýzu dlouhých kostı́ tvořı́ předevšıḿ kompakta. Spongióza je na epifyzárnı́ch koncı́ch dlouhých kostı́ a tvořı́ většinou krátkých kostı́.

Kostní dřeň (medulla ossium)

Kostnı́ dřeň vyplňuje prostor mezi trámci u spongiózy a dutiny v dlouhých kostech. Při narozenı́ jsou všechny dutiny vyplněné červenou kostní dření, kde probíhá krvetvorba.

Kostnı́ dřeň se skládá zretikulárnı́ho vaziva s krvetvornou tkánı́ a kmenových buněk. Postupně je červená kostnı́ dřeň nahrazována žlutou kostní dření. V osmnácti letech se červená kostnı́ dřeň vyskytuje pouze vaxiálnıćh kostech, kostech lopat pánevnıćh kostı,́ spongióze krátkých kostı́ a proximálnıćh částech kosti pažnı́ a stehenní.

Tvar kostí

 1. Kosti dlouhé (5) – tělo a kloubnı́ úseky — Humerus, ulna, radius, femur, Âibula…
 2. Kosti krátké (2)– nepravidelného tvaru — Ossa carpi
 3. Kosti ploché (3) – Sternum, scapula, os ilium
 4. Kosti nepravidelného tvaru (4) – Os temporale, vertebra, os pubis..
 5. Kosti pneumatizované – vzdušné — některé kosti lebky
 6. Kosti sezamské (6) – Patella..

Spojení kostí

Spojenı́ kostı́ zajišťuje pohyb a stabilitu. Kosti jsou navzájem spojeny pomocı́ různých typů pojiva (sutura, syndesmosis) a styčnými plochami pokrytými chrupavkou (kloub).

Kloub je pohyblivé spojenı́ kostı́. Kloub tvořı́ 2 a vıće kostı́. Je obklopen vazivovým kloubnıḿ pouzdrem, které je zpevněno vazy. Dotykové plochy kloubnıćh konců kostı́ jsou pokryté hyalinní chrupavkou. Kloubnı́ plochy jsou většinou tvarované do podobyjamky a hlavice.

Kloubnı́ dutina je úzká štěrbina mezi styčnými plochami kloubu a je vyplněna synoviálnı́ tekutinou, která je produkována vazivovým pouzdrem.

Klasifikace kloubů

 • Dle poštu artikulujících kostí v kloubu
  • a) Jednoduché – v kontaktu jen 2 kosi
  • b) Složené – vıće než 2 kosti nebo 2 kosti a discus nebo kombinace vı́cekostı́ a chrupavčitých struktur (kolennı́ kloub: kost + 2 menisky)
 • Dle tvar
  • a) Kulovité (ramennı,́ kyčelnı́)
  • b) Elipsovité (radiokarpálnı́ kloub)
  • c) Sedlové (karpometakarpálnı́ kloub palce)
  • d) Válcové (radioulnárnı́ kloub)
  • e) Kladkové (humeroulnárnı)́
  • f) Ploché (meziobratlové)
  • g) Tuhé (křı́žokyčelnı́)

Axiální skelet

Lebka (cranium)

Lebka se skládá z 22 kostı,́ které jsou většinou pevně spojené. Jediné pohyblivé spojenı́ tvořı́ čelistní kloub. Lebka sloužı́ jako schránka pro mozek. Skládá se z obličejové a mozkové části. Mozková část lebky tvořı́ klenbu a bazi lebnı.́ Skládá z kosti týlnı,́ čichové, čelnı,́ spánkové, temennı́ atd. Obličejová část lebky je tvořena hornı́čelistı́, kostı́ patrovou, lı́cnı́ a dolnı́ čelistı́.

Páteř (Columna vertebralis)

Páteř tvořı́ kostěnou osu těla. Kraniálně na ni nasedá lebka a jsou k nı́ připojeny pletence pánevnı.́ V páteřnıḿ kanále je uložena mícha, ze které odstupujı́ mıś̌nı́ kořeny. Páteř je tvořena obratli, které jsou spojeny vazy a meziobratlovými ploténkami (zajišťujı́ jejı́ pohyblivost).

Skládá se ze 33 obratlů: 7 obratlů krčních (1) (C1 – C7), 12 hrudních (2) (TH1 – TH12), 5 bederních (3) (L1 – L5), 5 křížových (4) (S1 – S5) a 4 —5 kostrčních (5). Obratle krčnı́, hrudnı́ a bedernı́ tvořı́ pohyblivou část páteře. Křı́žové obratle srůstajı́ vkost křı́žovou (os sacrum) a kostrčnı́ srůstajı́ v kost kostrčnı́ (oc coccygis).

Každý obratel se skládá z těla, oblouku a výběžků, které sloužı́ ke skloubenı́ a odstupu svalů a vazů. V
jednotlivých částech páteře majı́ obratle charakteristické znaky. 1 obratel (atlas) a 2 obratel (axis, čepovec) majı́ úplně odlišný tvar od jiných obratlů.

Zakřivení páteře

Páteř je zakřivena v rovině sagitální i frontální. V sagitálnı́ rovině je dvakrát esovitě prohnuta. Konvexita vpřed – lordóza krční (7.1) a lordóza bederní (7.2). Konvexita vzad – kyfóza hrudní (6.1) a kyfóza křížová (6.2). Ve frontálnı́ rovině je bočitost (skoliotické drženı)́, které vzniká při každém nerovnoměrném zatı́ženı́ páteře.

Kostra hrudníku

Kostru hrudnıḱu tvořı́ 12 hrudních obratlů, 12 párů žeber a kost hrudní. Hrudnıḱ má funkci ochrany orgánů. ZĢebra jsou dlouhé, ploché a do oblouku zakřivené kosti. ZĢebro se skládá zvětšı́ části kostěné a z menšı́ části chrupavčité, kterou je připojeno k hrudnı́ kosti anebo k předchozıḿ u žebru. Hrudnı́k se skládá ze7 žeber pravých, tedy připojených k hrudnı́ kosti, 3 žeber nepravých, připojených na chrupavky žeber
předchozı́ch a 2 žeber volných. K žebrům jsou připojeny svaly a dohromady tvořı́ funkčnı́ celek. Při každém nádechu docházı́ k rozpětı́ hrudnı́ku.

Kostra končetin

Horní končetina

Připojena k axiálnı́mu skeletu pletencem hornı́ končetiny, který je tvořen lopatkou a klíční
kostí. Klıć̌nı́ kost spojuje lopatku a hrudnı́ kost. Volná končetina je tvořena kostí pažní
(humerus), loketní (ulna), vřetenní (radius) a kostmi ruky.

Dolní končetina

Připojena kaxiálnı́muskeletu pletencempánevnıḿ . Pánevnı́ kost vznikásrůstem třı́kostı́: kost
kyčelní, sedací a stydká. Rozděluje se na malou a velkou pánev. Mála pánev obsahuje vnitřnı́
orgány. ZĢena má pánev prostornějšı́. Kpletenci je připojena volná končetina, která se skládá z
kosti stehenní (femur), čéšky (patella), holenní kost (tibie), lýtková kost (Âibula) a kostí
nohy.